Học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH lần thứ XII của Đảng

Tháng Sáu 18, 2016 4:36 chiều

Câu hỏi:
1. Đồng chí hãy nêu nhận thức của bản thân về những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của đảng ?
2.Từ những nội dung đã được nghiên cứu, đồng chí liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị; đặc biệt với thực hiện Nghị quyết đại hội thành phố và Nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015- 2020.
3. Đề xuất kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới

Bài làm
Câu 1: Đồng chí hãy nêu nhận thức của bản thân về những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của đảng ?
Qua học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của đảng tôi đã nhận thức về những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của đảng đó là:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta..Nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, của các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.Tính cách mạng và khoa học trong các Văn kiện Đại hội XII, đặc biệt trong Báo cáo Chính trị được thể hiện tập trung và nổi bật ở những điểm mới cụ thể như sau: :
Một là, ở tư tưởng chủ đề của Đại hội XII. Đảng ta đặt vấn đề tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh lên hàng đầu. Đây là vấn đề cốt tử, hệ trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta, của công cuộc đổi mới trong thời kỳ mới hiện nay. Đảng có trong sạch mới trở nên vững mạnh. Có trong sạch, vững mạnh, Đảng mới nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, mới giữ vững được địa vị lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trước những thử thách bước ngoặt hiện nay. Chính từ quan niệm đó, tại Đại hội này, Đảng ta nhấn mạnh nội dung xây dựng với chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII. Nêu cao dũng khí tự phê phán, Đại hội thẳng thắn thừa nhận, do những khuyết điểm, yếu kém còn mắc phải, do việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chưa đạt được yêu cầu như mong muốn, nên trên thực tế, Đảng chưa thật sự trong sạch, vững mạnh. Tinh thần tự phê phán này là rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Trên tinh thần đó, toàn bộ nội dung xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Nghị quyết Đại hội đều thể hiện quyết tâm và hành động của toàn Đảng phải tạo ra sự chuyển biến thực sự về chất của Đảng, phải làm cho Đảng vươn lên ngang tầm nhiệm vụ.
Chủ đề Đại hội đặc biệt nhấn mạnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng. Phát triển đất nước là lợi ích cốt lõi của quốc gia. Lợi ích dân tộc là tối cao. Phải làm cho đất nước có tiềm lực dồi dào, có thực lực mạnh. Muốn vậy, phải phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong mục tiêu tổng quát này, căn cứ vào thực tế, Đảng ta đã có sự cân nhắc, điều chỉnh nhằm khắc phục hạn chế của cách nhìn chủ quan, có phần duy ý chí trước đó. Đây cũng là điểm mới của Nghị quyết.
Hai là, một điểm nhấn nổi bật và quan trọng trong Văn kiện là nhận thức lý luận mới của Đảng về kinh tế thị trường. So với trước đây, Nghị quyết Đại hội XII trình bày sáng tỏ hơn rất nhiều về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam, là kết quả tìm tòi lý luận của Đảng từ thực tiễn đổi mới kinh tế ở nước ta. Lần đầu tiên chúng ta khẳng định nền kinh tế thị trường mà chúng ta xây dựng phải là một nền kinh tế vận hành đồng bộ, đầy đủ theo quy luật của kinh tế thị trường, là một nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; đồng thời, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quan niệm này sẽ là cơ sở lý luận, tư tưởng và định hướng để tiếp tục đột phá về thể chế, chính sách, cơ chế và phương thức phân bổ nguồn lực nhằm phát triển mạnh mẽ kinh tế nước ta trong thời gian tới.
Ba là, Văn kiện Đại hội XII khẳng định, sự tồn tại, phát triển lâu dài của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, nhấn mạnh sự bình đẳng của các chủ thể các thành phần kinh tế trong cạnh tranh, trước pháp luật. Chú trọng kết hợp tăng trưởng theo chiều rộng với tăng trưởng theo chiều sâu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, trong tái cấu trúc nền kinh tế, tập trung vào cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, trong đó có đầu tư công, các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, v.v. Đáng lưu ý là, Văn kiện nêu rõ chủ trương khuyến khích tinh thần sản xuất, kinh doanh của mọi người, thể chế hóa quyền tài sản, quyền quản lý, thu lợi của Nhà nước đối với tài sản công, quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tài sản công của mọi chủ thể trong nền kinh tế; hoàn thiện thể chế bảo vệ nhà đầu tư, quyền sử hữu và quyền tài sản, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; áp dụng khoa học – công nghệ hiện đại trong sản xuất, gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, v.v.
Trên quan điểm phát triển bền vững và hiện đại hóa, Nghị quyết đặc biệt chú trọng phát huy nội lực trong phát triển, tận dụng các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy vai trò nhân tố con người, nhấn mạnh phát triển vùng với những đặc điểm lợi thế đặc thù trong mối liên hệ với phát triển tổng thể, toàn quốc, khắc phục tình trạng nền kinh tế bị chia cắt theo lãnh thổ và địa giới hành chính.
Bốn là, cái mới và là điểm nhấn trong lĩnh vực đổi mới chính trị được đặt ra trong Nghị quyết XII là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm soát quyền lực, đảm bảo cho Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó, điểm mấu chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên, Đảng ta nêu ra một định hướng quan trọng về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ quan niệm khoa học về Đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền, phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, các nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với Đảng cầm quyền, v.v. Trong đó xác định: Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Cách đặt vấn đề này sẽ mở ra những khả năng mới trong cải cách, đột phá thể chế, tạo động lực mới của chính trị cho phát triển kinh tế – xã hội, hơn nữa còn là một trong những giải pháp chiến lược để giảm thiểu quan liêu, bài trừ tham nhũng.
Năm là, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường quản lý xã hội và quản lý các biến đổi xã hội theo mục đích phục vụ dân sinh, chăm lo cho sự phát triển con người, theo chuẩn mực dân chủ – pháp quyền và nhân văn cũng là một điểm mới trong tư duy lý luận của Đảng; nhất là, tập trung vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng y tế và các dịch vụ xã hội cộng đồng; xây dựng, phát triển văn hóa để hoàn thiện nhân cách con người.
Ngoài những vấn đề nêu trên đây, Nghị quyết Đại hội XII, xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước còn có những lý giải sâu sắc và những trù tính chiến lược về an ninh – quốc phòng – đối ngoại, vừa chú trọng xây dựng lực lượng và tiềm lực, vừa quan tâm sâu sắc tới việc xử lý các mối quan hệ quốc tế, nhằm kiến tạo vững chắc môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Rõ ràng, nội dung phong phú, sâu sắc thể hiện tầm nhìn mới, quyết sách mới của Đảng ta qua Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XII đem lại niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân ta.
Câu 2: Từ những nội dung được nghiên cứu, đồng chí liên hệ với thực tiễn của địa phương, chi bộ, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020
Các chỉ tiêu đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị cụ thể ở các mặt sau:
– Về kinh tế:
+ Trung ương:Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 – 7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP; bội chi ngân sách nhà nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 38 – 40%.
+ Thành phố Bắc kạn:
Tốc độ tăng thu ngân sách đến 2020 đạt 135 tỷ đồng
Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng / người/ năm
Tổng mức bán lể hàng hoá và dịch vụ đạt 2.800 tỷ /năm
Giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt 200 tỷ đồng /năm
Tổng sản lượng lương thực có hạt 4.000 tấn / năm
Canh tác nông nghiệp đạt thu nhập 100 triệu đồng / ha/năm
+ Đảng bộ phường :
Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/ năm trở lên
Thu ngân sách đạt 560 triệu đồng
Tổng sản lượng cây lương thực có hạt bình quân 1280 tấn/ năm
Diện tích canh tác đạt 100 triệu đồng / ha
– Về công tác văn hóa xã hội :
+ Trung ương: Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 – 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 – 1,5%/năm.
+ Thành phố Bắc kạn:
Phấn đấu 100% số trường không còn phòng học tạm. Có thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu 100% xã , phường đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 . Đạt chuẩn PCGDTHCS Mức độ 2 . 100% xã phường đạt chuẩn quốc gia về Ytế , phấn đấu đạt tỷ lệ 7 bác sỹ / 1 vạn dân; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2% . Trên 40% lao động qua đào tạo tập huấn; Tạo việc làm mới cho 300- 350 lao động / năm
+ Đảng bộ phường : Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dươiú 4,5% ; Tiếp tục nâng cao chát lượng giáo dục toàn diện và chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tỷ lệ huy động trẻ em vào các lớp đầu cấp đạt 100%; Giữ vững các tiêu chí PCGD mầm nbon che trẻ 5 tuổi. PCGD tiểu học-xóa mù chữ. Duy trì sỹ số bậc tiểu học 100%, THCS từ 99% trở lên.
Riêng đối với nhà trường đặc thù làm công tác giáo dục trong nhiều năm qua nhà trường đã thực hiện tốt nghị quyết đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hôi đảng các cấp ở các mặt như duy trì sĩ số liên tục đạt 100% , tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đật 100 % , tốt nghiệp THCS đạt 100%
duy trì phổ cập giáo dục THCS ở mức độ …
Câu 3. Đề xuất kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới
Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống,cần có giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất: Cần coi việc học tập, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.
Thứ hai: Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
Thứ ba: Cần nghiên cứu, thảo luận và làm rõ những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc để bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình.
Thứ tư: Qua nghiên cứu thảo luận cần làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nghị quyết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội. Cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, phân công trách nhiệm rõ ràng để nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống.
Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các đ/c lãnh đạo cấp uỷ các cấp và đảng viên cần làm tốt những việc sau:
Thứ nhất: Cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Cùng với tiếp thu văn kiện đại hội, cần liên hệ sâu sắc để giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xủa Đảng xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thứ hai: Các cấp ủy chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực của cả tập thể và cá nhân. Khắc phục bệnh hình thức, học tập nghị quyết qua loa. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của người học đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thứ ba: Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về nghị quyết đại hội.
Thứ tư: Theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực
Tải về